BẢNG ĐIỆN TỬ GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Bang-ke-hoach

bang ke hoach san xuat

Bảng kế hoạch sản xuất

Bảng hiển thị năng xuất lao động trực tiếp

Share Button

Comments

comments