Vi điều khiển PIC16F876A

PIC16F876A-ISP

vi dieu khien PIC16F876A-I/SP

Vi điều khiển PIC16F876A-I/SP với 28 chân DIP, 14.3 Kbyte flash, 368 bytes SRAM, 256 bytes EEPOM.

Share Button

Comments

comments