Vi điều khiển PIC16F684

PIC16F684-IP

vi dieu khien PIC16F684-I/P

PIC16F684-I/P vi điều khiển 8 bit – MCU 128 byte ram, bộ nhớ chương trình 3,5 KB, 14 chân với 12 chân I/O.

Share Button

Comments

comments